Poslední časy / proroctví

Co se děje v této době s Církví, s křesťany, s lidmi,kteří zatím nepřijali Boží milost a nepřijali evangelium ?

Biblická proroctví ve světle Bible jakožto Božího Slova s odkazem na tyto stránky,kéž jsou vám požehnáním a nechť vás vede Duch Svatý i při čtení.

2. Timoteovi 4,2

Kaž slovo Boží, ponoukej včas nebo nevčas, tresci, žehři, napomínej, ve vší tichosti a učení.

3 Nebo přijde čas, že zdravého učení nebudou přijímati, ale majíce svrablavé uši, podle svých vlastních žádostí shromažďovati sami sobě budou učitele.

4 A odvrátíť uši od pravdy, a k básněm obrátí.

5 Ale ty ve všem buď bedliv, protivenství snášej, dílo kazatele konej, dokazuj toho dostatečně, že jsi věrný Kristův služebník.

 

Což vám pravím ve tmách, pravte na světle, a co v uši slyšíte, hlásejte na domích.

28 A nebojte se těch, kteříž zabíjejí tělo, ale duše nemohou zabíti; než bojte se raději toho, kterýž může i duši i tělo zatratiti v pekelném ohni.Matouš 10,27-28

www.prichod.websnadno.cz

 

 

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si www stránky zdarma!Webnode