KTERÁ JE TA PRAVÁ CÍRKEV-NÁBOŽENSTVÍ A Kdo je nevěsta Kristova ?

Je to církev všech znovuzrozených věřících,kteří nepatří jen do jedné vyhraněné denominace.

A já ti pravím, že ty jsi Petr; a na této skále zbuduji svou církev a brány pekel ji nepřemohou.Matouš-16,18.

A viděl jsem od Boha z nebe sestupovat svaté město, nový Jeruzalém, krásný jako nevěsta ozdobená pro svého ženicha.Zjevení-21,2.

Zjevení 17,14 Ti budou bojovat s Beránkem, ale Beránek je přemůže, protože je Pán pánů a Král králů; ti, kdo jsou s ním, jsou povolaní a vyvolení a věrní.“ 

Církev jako nevěsta

Církev popsána ve Zjev.Jana je několikrát přirovnávána k Ježíšově nevěstě. Například ve 22. kapitole je napsáno: "A Duch i nevěsta praví: 'Přijď!'", v 21. kapitole stojí: "A viděl jsem od Boha z nebe sestupovat svaté město, nový Jeruzalém, krásný jako nevěsta ozdobená pro svého ženicha". Ježíš často i v evangeliích používá obraz ženicha a nevěsty, například v Podobenství o deseti družičkách v evang.Matouš 25

Církev jako tělo s údy

Písmo mluví na několika místech o církvi jako o tělu, které má mnoho údů. Tak je míněno, že v každé církvi je mnoho členů,každý z nich má svůj úkol.Čtěme-12. kapitola listu Římanům: "Jako je v jednom těle mnoho údů a nemají všechny stejný úkol, tak i my, ač je nás mnoho, jsme jedno tělo v Kristu a jeden druhému sloužíme jako jednotlivé údy." List Židům, 10. kapitola, dokonce přikazuje nezanedbávat společenství církve: "Nezanedbávejte společná shromáždění, jak to někteří mají ve zvyku, ale napomínejte se tím více, čím více vidíte, že se blíží den Kristův."

Církev jako prostředník

V Bibli čteme že církev byla pověřena Bohem k hlásání radostné zvěsti - evangelia: "Ježíš přistoupil a řekl jim: '... Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, ...'" (Evangelium podle Matouše, 28. kapitola).To je jeden z hlavních úkolů církve. Proto vznikaly nové sbory a taktéž byli oslovováni noví misionáři... Tito lidé potom oslovovali další a ti zase další,vznikala společenství. Společenství lidí různého vzhledu, různé rasy,jazyků,kultur,vzdělání a různého pohlaví. Ale tyto věci je nerozdělovaly.Ani dnes nás nerozdělují,všichni jsme tak spojeni láskou toho, jenž se za nás obětoval.

Církev jako Boží rodina

Církev Ježíše Krista jsou lidé, kteří se rozhodli s Bohem navázat osobní vztah a díky jeho oběti na kříži za Jeruzalémem činit opravdové,upřímné pokání ze svých hříchů. Lidem, kteří jsou v této církvi, dává Bůh tato zaslíbení:

Matouš 5,3  Blaze chudým v duchu, neboť jejich je království nebeské.

Matouš 5,4  Blaze těm, kdo pláčou, neboť oni budou potěšeni.
Matouš 5,5  Blaze tichým, neboť oni dostanou zemi za dědictví.
Matouš 5,6  Blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni.
Matouš 5,7  Blaze milosrdným, neboť oni dojdou milosrdenství.
Matouš 5,8  Blaze těm, kdo mají čisté srdce, neboť oni uzří Boha.
Matouš 5,9  Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni syny Božími.
Matouš 5,10  Blaze těm, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je království nebeské.
Matouš 5,11  Blaze vám, když vás budou tupit a pronásledovat a lživě mluvit proti vám všecko zlé kvůli mně.

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si www stránky zdarma!Webnode