Nový Zákon/Bible audio poslech

 

Slovo Boží je živé, mocné a ostřejší než jakýkoli dvousečný meč; proniká až na rozhraní duše a ducha, kostí a morku, a rozsuzuje touhy i myšlenky srdce.Židům 4,12 

odkaz pro poslech-

www.bible21.cz/preklad_bible/audio_NZ

 

EVANGELIUM

 Dobrá zpráva / RADOSTNÁ ZVĚST PRO KAŽDÉHO

Slovo "evangelium" pochází z řečtiny (euaggelion) a znamená: dobrá zpráva.

Evangelium znamená Boží plán záchrany od našich hříchů. Od doby pádu člověka,(kdy Evu podvedl a oklamal v ráji satan) všichni byli narozeni do tohoto světa v oddělení od Boha Stvořitele kvůli hříchu,do kterého celé lidstvo upadlo. Před přibližně dvěma tisíci lety nadpřirozeně přišel do tohoto světa Ježíš Kristus, Boží Syn, a narodil se panně. Na tomto světě Ježíš žil bezhříšným životem. Zemřel na golgotském kříži a Jeho krev byla prolita jako oběť za naše hříchy. Všichni, kdo jej přijmou a budou věřit v Ježíše (že Ježíš toto pro nás učinil) a učiní pokání ze svých hříchů a oddají se životu s Ježíšem,aby on je vedl,mohou vstoupit do vztahu s Ním, Stvořitelem všeho vesmíru. Tento vztah bude trvat na věky,jak to náš Pán Ježíš Kristus zaslíbil ve svém Slově Bibli.

Vyznání víry

Bible má 66 knih Staré a Nové Smlouvy je Boží Slovo v písemné formě. Autorem je Bůh, který ho zjevil skrze Ducha Svatého svým služebníkům,kteří to vše zapsali.Písmo je pravdivé, neobsahuje omyly a je nejvyšším měřítkem a autoritou pro každého člověka.

Bůh je jediný, všemohoucí. Zjevil se ve třech osobách: Otec, Syn, Duch Svatý

Ježíš Kristus je Boží Syn, který přišel na Zemi jako skutečný člověk narozený z panny. Byl bez hříchu,ale jako Bůh i člověk zároveň. Byl ukřižován, zemřel, třetího dne byl vzkříšen, vystoupil na nebesa a získal veškerou moc na nebi i na zemi. Opět nastolí úplnou Boží vládu.

  Boží království Je to jedno z nejdůležitějších poselství Bible. Králem je Ježíš Kristus, který získal svrchovanou pravomoc a v současnosti má tuto skutečnost církev zvěstovat všem lidem. Na konci času znovu Ježíš Kristus přijde - jednak aby vzal svoji církev z této země, jednak aby nastolil svojí vládu v tisíciletém království. Po ukončení tisíciletého království budou definitivně poraženi všichni Boží nepřátelé a bude obnoveno věčné Boží království.

  Člověk byl stvořen k Božímu obrazu, aby žil v obecenství s Bohem a uctíval Jej a vládl nad veškerým stvořením. První člověk – byl Adam  a Eva byla svedena ke hříchu Satane m, který se ještě před stvořením člověka vzbouřil proti Bohu. Tak se člověk dostal do otroctví hříchu a smrti.

  Vykoupení ze hříchu zajistil člověku Ježíš Kristus svojí smrtí. Toto vykoupení může člověk přijmout vírou. Je to jediný způsob, jak může člověk uniknout věčnému zatracení.

  Spasení - záchrana je člověku dána vykoupením Ježíše Krista. Aby byl člověk spasen, je třeba, aby vírou přijal oběť Ježíše Krista, odvrátil se od hříchu (učinil pokání), vyznal Ježíše Krista i před lidmi jako svého Pána a Spasitele, byl pokřtěn ve vodě. K plnohodnotnému životu každého věřícího patří také přijetí Ducha Svatého (křest v Duchu Svatém).

  Církev je souhrnem všech vykoupených lidí. Církev, jejíž hlavou je Ježíš Kristus, je vedena, spravována a organizována Božími služebníky. V současnosti se jedná o to, aby odchylky v uspořádání církve od tohoto Božího pohledu byly napraveny.

  Vzkříšení je naprosto jistá budoucí událost. Vzkříšeni budou všichni lidé - spravedliví k věčnému životu v Božím království, bezbožní k soudu a k věčnému zatracení.

  Boží soud nad lidmi je rovněž jistá a nevyhnutelná skutečnost, ke které na konci historie dojde. Bůh bude soudit všechny lidi, ovšem jinak bude soudit ty, kteří přijali milost a odpuštění v Ježíši Kristu, a ty kdo toto odmítli a nepřijali.

Zdroj:KS.Nový Život

 

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si www stránky zdarma!Webnode