Jeden Bůh

Je totiž jeden Bůn a jeden prostředník mezi Bohem a lidmi,
člověk Kristus Ježíš,který dal sám sebe,jako výkupné za všechny,
jako svědectví v určený čas. 1.Timoteova 2,5-6

Nesmíte chodit za jinými bohy z božstev těch národů,
které jsou kolem vás,neboť uprostřed tebe je Bůh žárlivě milující,
Hospodin,tvůj Bůh.Ať Hospodin,tvůj Bůh,nevzplane proti tobě
hněvem a nevyhladí tě z povrchu země. 5 Mojžíšova,6,14-15

První a druhé přikázání-

1. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh; já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. Nebudeš mít jiného boha mimo mne.
2.Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo
ve vodách pod zemí. Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, Bůh žárlivě milující. Stíhám vinu otců na synech do třetího i
čtvrtého pokolení těch, kteří mě nenávidí, ale prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kteří mě milují a má přikázání zachovávají.

Já jsem Bůh a jiného už není, jsem Bůh a nic není jako já. Od počátku oznamuji, co se v budoucnu stane, od pradávna, co se ještě nestalo.
Izaiáš 46:9,10
 

 

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si www stránky zdarma!Webnode