Co je pokání a znovuzrození ?

Pokání

Pokání znamená vyznání všech svých starých hříchů z minulosti,litování i těch o kterých nevíme,upřímně v modlitbě k Bohu.Vhodný
Žalm 51.

Lukáš 5,32 Nepřišel jsem volat k pokání spravedlivé, ale hříšníky.“

Lukáš 13,5 Ne, pravím vám, ale nebudete-li činit pokání, všichni právě tak zahynete.“

Skutky apoštolů 3,19Proto čiňte pokání a obraťte se, aby byly smazány vaše hříchy

Zjevení 3,19 Já kárám a trestám ty, které miluji; vzpamatuj se tedy a čiň pokání.

2. Petr 3,9 Pán neotálí splnit svá zaslíbení, jak si to někteří vykládají, nýbrž má s námi trpělivost, protože si nepřeje, aby někdo zahynul, ale chce, aby všichni dospěli k pokání.

Duchovní znovuzrození,obrácení

Znovuzrození je duchovní a morální změna člověka k novému životu s Kristem.
Je to obrácení člověka od sama sebe k Bohu,jde především o změnu života.

Jan 3,3-,,Amen,amen pravím vám nenarodí-li se kdo znovu,nemůže spatřit království Boží.“

2. Petr 1,11 Tak se vám široce otevře přístup do věčného království našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista. 

Galatským 4,6  Protože jste synové, poslal Bůh do našich srdcí Ducha svého Syna, Ducha volajícího Abba, Otče.
1. Tesalonickým 4,8  Kdo tím pohrdá, nepohrdá člověkem, nýbrž Bohem, jenž vám dává svého svatého Ducha.
Titovi 3,5  On nás zachránil ne pro spravedlivé skutky, které my jsme konali, nýbrž ze svého slitování; zachránil nás obmytím, jímž jsme se znovu zrodili k novému životu skrze Ducha svatého.

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si www stránky zdarma!Webnode