Co to je spasení a jak ho získám?

Spasení co to je a jak ho můžeme získat?

 

Podle Bible je dědičný hřích spáchaný Adamem a Evou tak velký, že žádná oběť nemůže Boha usmířit.

 

Skutky apoštolů 13,23 A z Davidova potomstva dal Bůh Izraeli podle svého slibu Spasitele Ježíše.

2. Timoteovi 1,10 a nyní zjevil příchodem našeho Spasitele Ježíše Krista. On zlomil moc smrti a zjevil nepomíjející život v evangeliu.

Jan 14,6 Ježíš mu odpověděl: „Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.

 Ten však z milosrdenství k lidem seslal na zem svého syna – boha v těle,člověka Ježíše Krista, aby jako Spasitel (řecky Sótér, latinsky Salvator) svým utrpením vykoupil lidstvo z dědičného hříchu.

Římanům 6,23 Mzdou hříchu je smrt, ale darem Boží milosti je život věčný v Kristu Ježíši, našem Pánu.

 Darem milosti znamená,že si spasení ani vykoupení nelze nijakým činem,ani zásluhou u Boha zaručit.

Oproti katolicismu a pravoslaví, v nichž je otázka spasení dosud předmětem četných teologických diskusí, ustálil protestantismus tezi o spasení člověka vírou, podle níž je vykupitelská oběť Kristova dostačující na vykoupení celého lidstva – člověk dosahuje spasení pouze vírou v tuto oběť a proto je zprostředkovatelská úloha církve a duchovenstva druhořadá -ospravedlnění vírou  je založeno na Biblické pravdě Božího Slova.

Efezským 2,9 Spasení není z vás, je to Boží dar; není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit.

Židům 7,25 Proto přináší dokonalé spasení těm, kdo skrze něho přistupují k Bohu; je stále živ a přimlouvá se za ně.

 

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si www stránky zdarma!Webnode