Nejslavnější česká světice-Anežka česká?

23.02.2010 12:07

Anežka Česká (20.1.1211 – 6.3.1282)Nejslavnější česká světice?

Svatá Anežka Česká, jedna z nejslavnějších českých světic, přichází na svět 20.1. 1211 jako nejmladší dcera českého krále Přemysla Otakara I. a Konstancie Uherské.

V dětství je Anežka vychovávána v cisterciáckém klášteře ve slezských Třebnicích a v premonstrátském klášteře v Doksech, několik let poté stráví na vídeňském dvoře Babenberků.

Postavení královské dcery ale Anežku neuspokojuje, její touhou je vstoupit do kláštera a stát se služebnicí Boží – tato touha se jí ale splní až po smrti otce v roce 1230, kdy si prosadí rozhodnutí (po několika neúspěšných svatebních jednáních – s Jindřichem, synem císaře Friedricha II., Jindřichem III. Anglickým, císařem Friedrichem II.), že se bude plně věnovat zbožné činnosti.

V roce 1232 pak Anežka zakládá špitál sv. Františka pro chudé a nemocné Na Poříčí (od roku 1252 špitál sídlí poblíž Juditina, dnešního Karlova, mostu) – v roce 1233 poté poblíž špitálu vznikají dva kláštery: mužský klášter menších bratří sv. Františka a ženský klášter řádu sv. Kláry podle dochovaných listů je Anežka se sv. Klárou v úzkém osobním kontaktu.

Do kláštera klarisek pak Anežka v roce 1234 sama vstupuje a záhy se stává jeho představenou (abatyší).

V roce 1237 se Anežka pokouší o založení vlastního řádu, založeného na přísném dodržování řádových regulí františkánského řádu, ale papež Řehoř IX. nemá pro její snahy dostatek pochopení a vznik nového řádu nepovolí.

Anežka se nato vzdává hodnosti abatyše kláštera sv. Kláry a od roku 1238 pak užívá (a to až do své smrti) titul „starší sestra“ – po dobu jejího života pak zůstává titul abatyše pražského kláštera klarisek neobsazen.

Po celý svůj život je Anežka Česká činná nejen jako členka řádu klarisek, též se významně zapojuje do veřejného života své doby, nemalý vliv má mimo jiné na svého bratra, krále Václava I. Jednokého  – v roce 1249 za české vnitropolitické krize se například přímo podílí na smíru mezi ním a jeho odbojným synem Přemyslem Otakarem II..

V roce 1252 pak vzniká z Anežčina popudu pražský klášter křižovníků s červenou hvězdou –Ten pak nese rysy jediné specificky české řehole.

Anežka stojí též za tím, že pohřebiště českých panovníků je přeneseno z kostela sv. Víta na Pražském Hradě do kláštera klarisek Na Františku.

Anežka Česká umírá 6. března roku 1282, pohřbena je v klášterním chrámu Na Františku.

Již nedlouho po smrti pak začíná být Anežka českým lidem považována za světici, věří se, že na její přímluvu se dějí četné zázraky.

O svatořečení Anežky se snaží, neúspěšně, již

Jan Lucemburský  poté jeho syn Karel IV a později pak např. Leopold II. Habsburský – teprve pražský arcibiskup kardinál B. J. Schwarzenberg dosahuje v roce 1874 prohlášení Anežky za blahoslavenou - svatořečena je pak 12. listopadu roku 1989 papežem Janem Pavlem II.

 

DLE BIBLE-BOŽÍHO SLOVA

Největší přikázání-

5.Mojžíšova 6,5 Budeš milovat Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem a celou svou duší a celou svou silou.

2.Mojžíšova 20,3 Nebudeš mít jiného boha mimo mne.

2.Mojžíšova 20,5 Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, Bůh žárlivě milující. Stíhám vinu otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kteří mě nenávidí,

2.Mojžíšova 34,14 Nebudeš se klanět jinému bohu, protože Hospodin, jehož jméno je Žárlivý, je Bůh žárlivě milující.
2.Mojžíšova 34,17 Nebudeš si odlévat sochy bohů.

Žalmy 81,10 Nesmíš mít cizího boha, nebudeš se klanět cizáckému bohu!

Žalmy 30,5 Pějte žalmy Hospodinu, jeho věrní, vzdejte chválu tomu, co připomíná jeho svatost,

1.Korintským 15,57 Chvála buď Bohu, který nám dává vítězství skrze našeho Pána Ježíše Krista

Žalmy 48,11 Jak tvé jméno, Bože, tak i tvoje chvála zní až do končin země. Tvá pravice je plná spravedlnosti.

Žalm 107,1 Oslavujte hospodina,nebo jest dobrý,nebo na věky milosrdenství jeho.

Marek 12,30 Protož milovati budeš Pána Boha svého ze všeho srdce svého,a ze vší duše své,a ze vší mysli své,i ze všech mocí svých.To jest první přikázání.

Svatý je jedině Bůh sám neboť Boží Slovo říká-

Římanům 3,12 všichni se odchýlili, všichni propadli zvrácenosti, není, kdo by činil dobro, není ani jeden.
Římanům 3,23 všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy;

Žalm 29,2         Přiznejte Hospodinu slávu jeho jména,v nádheře svatyně klanějte se Hospodinu.

Izajáš 42,8 Já jsem Hospodin. To je mé jméno. Svou slávu nikomu nedám, svou chválu nepostoupím modlám.

 

 

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode