Evoluce jako samovývoj anebo stvoření Boží rukou a slovem?

22.09.2009 00:00

Mnoho lidí věří,že svět,země vznikla ve vývoji bez přičinění Boha a podobně.Také spousta vědcú to takto prezentuje.Podívejme se,co nám říká kapitola z Bible ve Starém Zákoně-

Izajáš-48,12.-Já,já jsem ten první, já jsem i poslední.Ano,moje ruka založila zemi,má pravice nebesa rozvinula,zavolám-li na ně,stanou tady spolu.

Izajáš-40,12-15.    -Stvořitelem  všeho je Hospodin-

Kdopak svou hrstí odměřil vodstvo a pídí nebesa změřil? Kdo shrnul v odměrku všechen prach země a hory odvážil na vahadlech,pahorky na vážkách? Kdo změřil Hospodinova ducha a byl mu rádcem a vedl ho k poznání? Kohopak o radu žádal,aby rozumnosti nabyl,aby ho poučil o stezce práva,naučil poznání a seznámil ho s cestami rozumnosti? Hle,pronárody jsou jako kapka ve vědru,jak prášek na vahách.Ale on pozvedá ostrovy jak smítko.

Charles Robert Darwin, britský přírodovědec a zakladatel evoluční biologie.

Součástí Darwinovi práce a jeho následovníků je pohled na vznik a vývoj života na zemi, který vznikl bez přičinění Boha. Toto je v přímém rozporu z biblickou vírou, která stvoření světa, všeho živého a neživého připisuje výlučně Bohu. Jak se v První knize Mojžíšově píše:

 

Genesis, 1.kapitola

1. Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi.

2. Země pak byla nesličná a pustá, a tma byla nad propastí, a Duch Boží vznášel se nad vodami.

3. I řekl Bůh: Buď světlo! I bylo světlo.

4. A viděl Bůh světlo, že [bylo] dobré; i oddělil Bůh světlo od tmy.

5. A nazval Bůh světlo dnem, a tmu nazval nocí. I byl večer a bylo jitro, den první.

6. Řekl také Bůh: Buď obloha u prostřed vod, a děl vody od vod!

7. I učinil Bůh tu oblohu, a oddělil vody, kteréž jsou pod oblohou, od vod, kteréž jsou nad oblohou. A stalo se tak.

8. I nazval Bůh oblohu nebem. I byl večer a bylo jitro, den druhý.

9. Řekl také Bůh: Shromažďte se vody, [kteréž jsou] pod nebem, v místo jedno, a ukaž se [místo] suché! A stalo se tak.

10. I nazval Bůh [místo] suché zemí, shromáždění pak vod nazval mořem. A viděl Bůh, že [to bylo] dobré.

11. Potom řekl Bůh: Zploď země trávu, [a] bylinu vydávající símě, [a] strom plodný, nesoucí ovoce podlé pokolení svého, v němž by bylo símě jeho na zemi. A stalo se tak.

12. Nebo země vydala trávu, [a] bylinu nesoucí semeno podlé pokolení svého, i strom přinášející ovoce, v němž [bylo] símě jeho, podlé pokolení jeho. A viděl Bůh, že to bylo dobré.

13. I byl večer a bylo jitro, den třetí.

14. Opět řekl Bůh: Buďte světla na obloze nebeské, aby oddělovala den od noci, a byla na znamení a [rozměření] časů, dnů a let.

15. A aby svítila na obloze nebeské, a osvěcovala zemi. A stalo se tak.

16. I učinil Bůh dvě světla veliká, světlo větší, aby správu drželo nade dnem, a světlo menší, aby správu drželo nad nocí; [též] i hvězdy.

17. A postavil je Bůh na obloze nebeské, aby osvěcovala zemi;

18. A aby správu držela nade dnem a nocí, a oddělovala světlo od tmy. A viděl Bůh, že [to bylo] dobré.

19. I byl večer a bylo jitro, den čtvrtý.

20. Řekl ještě Bůh: Vydejte vody hmyz duše živé v hojnosti, a ptactvo, [kteréž by] létalo nad zemí pod oblohou nebeskou!

21. I stvořil Bůh velryby veliké a všelijakou duši živou, hýbající se, kteroužto v hojnosti vydaly vody podlé pokolení jejich, a všeliké ptactvo křídla mající, podlé pokolení jeho. A viděl Bůh, že [to bylo] dobré.

22. I požehnal jim Bůh, řka: Ploďtež se a množte se, a naplňte vody mořské; též ptactvo ať se rozmnožuje na zemi!

23. I byl večer a bylo jitro, den pátý.

24. Řekl též Bůh: Vydej země duši živou, [jednu každou] podlé pokolení jejího, hovada a zeměplazy, i zvěř zemskou, podlé pokolení jejího. A stalo se tak.

25. I učinil Bůh zvěř zemskou podlé pokolení jejího, též hovada vedlé pokolení jejich, i všeliký zeměplaz podlé pokolení jeho. A viděl Bůh, že [bylo] dobré.

26. Řekl opět Bůh: Učiňme člověka k obrazu našemu, podlé podobenství našeho, a ať panují nad rybami mořskými, a nad ptactvem nebeským, i nad hovady, a nade vší zemí, i nad všelikým zeměplazem hýbajícím se na zemi.

27. I stvořil Bůh člověka k obrazu svému, k obrazu Božímu stvořil jej, muže a ženu stvořil je.

28. A požehnal jim Bůh, a řekl jim Bůh: Ploďtež se a rozmnožujte se, a naplňte zemi, a podmaňte ji, a panujte nad rybami mořskými, a nad ptactvem nebeským, i nad všelikým živočichem hýbajícím se na zemi.

29. Řekl ještě Bůh: Aj, dal jsem vám všelikou bylinu, vydávající símě, kteráž [jest] na tváři vší země, a všeliké stromoví, (na němž [jest] ovoce stromu), nesoucí símě; [to] bude vám za pokrm.

30. Všechněm pak živočichům zemským, i všemu ptactvu nebeskému, a všemu tomu, což se hýbe na zemi, v čemž [jest] duše živá, všelikou bylinu zelenou [dal jsem] ku pokrmu. I stalo se tak.

31. A viděl Bůh vše, což učinil, a aj, [bylo] velmi dobré. I byl večer a bylo jitro, den šestý.

Darwinovy tragické omyly-

videozáznam z přednášky-tv7.cz/?vid=601

Muzeom o stvoření v Kentucky-

Odkaz na video-tv7.cz/?vid=517

 

                                                                       

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode