Jak velkou spojitost má svátek všech zemřelých,dušičky a heloween s pohanstvím?A co bible před čím nás varuje?

24.10.2013 09:10

Co je Památka zesnulých,svátek všech svatých,dušičky a keltské svátky s čím to má spojitost ?

Svátek Všech svatých" vychází z doložené historické události, jíž bylo vysvěcení Pantheonu v Římě v roce 609.

 Pantheon byl původně antický chrám, v němž se uctíval kult všech římských bohů.Historie Dušiček je také ve svém vzniku svázána s anglosaským svátkem Halloweenu a sahá až k dávnověkým Keltům.Tyto oslavy a hodování byly silně spjaty s duchovnem. Kořeny tkví v prastarých keltských rituálech.

Keltové se loučili s létem a dobou hojnosti,zároveň se modlili ke svým bohům a předkům,aby k nim  byli štědří v příštím roce.

Keltové obětovali bohům před nastávající temnou částí roku, aby se Slunce vrátilo a člověk se dožil nového jara, aby nezapočal hladomor a vydržely zásoby přes zimu.

Název svátku se skládá ze slov „sam-fuin” v překladu konec léta.Ve skotské gaelštině se svátek píše jako Samhainn nebo Samhuinn. Ve starém keltském kalendáři se označoval názvem Samhain i měsíc listopad. Jejich hlavním bohem byl Samhain, v překladu-Pán mrtvých. 31. říjen byl hlavním svátkem uctívání Samhaina a bohyně Beltane („Velké matky Země“).

Svátek Samhain má kolem 2000 roků, je oslavou čarodějnického nového roku a  původně to byl keltský konec roku a začátek tmavé poloviny zimy.

Je to předvečer 1. listopadu, kterým začínala zimní polovina roku a zároveň keltský nový rok. S koncem roku se také vzpomínalo na ty, jejichž život již skončil - na padlé a zemřelé. Keltové, vzhledem ke své víře, dodržovali ve vztahu ke smrti a k pohřbu velmi přísná rituální pravidla a obřady. Ve starověku obývali západní, střední a částečně i jižní a východní Evropu, včetně území dnešního Česka a věřili, že se tuto noc prolíná náš svět se světem mrtvých a že se jedná o noc, kdy předěl mezi světem živých a královstvím neživých je nejmenší. Věřili, že té noci se domů vracejí duše zemřelých z předchozího roku a vyhledávají pomoc příbuzných, aby jim pomohli překročit hranici do Země mrtvých. Proto zapalovali ohně, aby se duše mrtvých mohly přijít ohřát,chystali pro ně večeře,čekali,že stráví noc se svými pozůstalými a vyráběli svítilny z vydlabaných řep, aby duchům posvítili na cestu. Sami se převlékali do kostýmů,malovali se,proto aby se sami uchránili před zlými duchy. Samhain je svátek říše mrtvých a světa duchů.

Bible učí, že se modlíme pouze k Bohu (Jan 16:23-26). Jednoduché církevní modlitby nebyly nikdy namířeny k Marii ani k zemřelým svatým. Toto se začalo používat v Římské církvi okolo 600 let po Kristu.

Pro keltské náboženství je toto nejmagičtější noc v roce, která končí úsvitem.

Mrtví se vrací do svých příbytků, temná moc pozbývá sil. Začíná další rok.

 Jak sílila moc katolické církve v 16. století už byly oba svátky prolnuty tak, že se slavil jen jeden - All Hallows Day, čili Den všech blahoslavených. Památka všech věrných zemřelých křesťanských duší byla zavedena benediktýnským opatem Odilonem z Cluny.

Když byla na začátku 1. stol.n.l. keltská území dobyta Římany, začaly se prolínat keltské a římské zvyky, a ke svátku Samhain se začal slavit i konec úrody. K symbolům Samhainu přibylo obilí a ovoce. Během dalších asi 500 let se šířil vliv katolické církve. Papež Bonifác IV. se chtěl zbavit pohanských zvyků a pro období Samhainu vytvořil nový svátek - svátek Všech Svatých, který měl staré zvyky nahradit (anglicky se svátek jmenuje All Hallows' Day, z toho vzniklo pozdější Halloween). Ale lidé to vyřešili tak, že prostě slavili svátky oba. V 16. století už byly svátky prolnuty tak, že se slavily jako jeden.Zvyk se rychle rozšířil po všech křesťanských zemích. Důvodem, proč následuje hned za svátkem Všech svatých, je údajně vnitřní spojení církve vítězné na nebi, církve trpící –dle katolické nauky,(nikoli Bible) v očistci s církví bojující na zemi. Jak je vidět, keltský svátek mrtvých plynule přešel do „křesťanského“ svátku zesnulých a to z pohanství.

Z wiccanského Boha se o Samhainu stává Pán smrti, který usedá na trůn v podsvětí jako vládce mrtvých. Po jeho boku sedí Bohyně, se kterou se podle některých tradic spojí a počne syna (nového Boha). Zatímco Bohyně a mladý Bůh se o Imbolcu vracejí na tento svět, starý Bůh zůstává v podsvětní říši, pomalu ztrácí svou sílu a postupně ho pohlcuje jeho vlastní tma a nevědomí.

Věřící vyznáním-protestanté uctívají tento svátek pouze jako Památku na své zesnulé.

Boží slovo nikde neudává modlitby za mrtvé,ani Bohoslužby za mrtvé.Ale naopak-  Starý Zákon udává verše z Kazatele-  Živí totiž vědí, že zemřou, mrtví nevědí zhola nic a nečeká je žádná odměna, jejich památka je zapomenuta. Kaz 9,5

Zahrávání si se spiritismem vyvolávání,očekávání duchů a věštění je také popsáno zde-

L 11,26 I jde, a přijme k sobě jiných sedm duchů horších sebe, a vejdouce, přebývají tam. I jsou poslední věci člověka toho horší nežli první.

Lv 19,31  Neobracejte se k duchům zemřelých a nevyhledávejte vědmy a neposkvrňujte se jimi. Já jsem Hospodin, váš Bůh.

Lv 20,6  Kdyby se někdo uchyloval k duchům zemřelých a k vědmám, aby s nimi smilnil, proti takovému se obrátím a vyobcuji jej ze společenství jeho lidu.

Ať se u tebe nevyskytne nikdo, kdo by provedl svého syna nebo svou dceru ohněm, věštec obírající se věštbami, mrakopravec ani hadač ani čaroděj

ani zaklínač ani ten, kdo se doptává duchů zemřelých, ani jasnovidec ani ten, kdo se dotazuje mrtvých.

Každého, kdo činí tyto věci, má Hospodin v ohavnosti. Právě pro tyto ohavnosti Hospodin, tvůj Bůh, před tebou vyhání ony pronárody.

Budeš se dokonale držet Hospodina, svého Boha.

Tyto pronárody, které si podrobíš, poslouchají mrakopravce a věštce, ale tobě to Hospodin, tvůj Bůh, nedovolil.

Hospodin, tvůj Bůh, ti povolá z tvého středu, z tvých bratří, proroka, jako jsem já. Jeho budete poslouchat

5.Mojžíšova 18,10-15

Efezským 5,10 zkoumejte, co se líbí Pánu.

Odkaz na téma halloween-

 

https://zod.reformace.cz/dusicky-halloweeen-jedno-vyroci-cislo-90

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si www stránky zdarma!Webnode