Buddhismus a křesťanství a rozdíly v nich,kam vede jejich cesta?

05.12.2009 12:02

Buddhismus a tzv. křesťanský zen

Dopis kardinálům a biskupům katolické církve

Drazí otcové církve,

předkládáme Vám pohled na aktuální problematiku, kterou je buddhismus. Spolu s papežem i Vám Bůh svěřil zodpovědnost za katolickou církev. Věčné zavržení miliónů Vám proto nesmí být jedno.

Zenový buddhismus vznikl v sedmém století. Japonská forma zenového buddhismu se začala rozvíjet ve 12. a 13. stol. Bojové sporty jako judo, aikido a jiné vycházejí ze zenu.

Na začátku intenzivní meditace očekávají žáky zenu nesmyslné hádanky – koany. Jako např. „Když tleskneme oběma rukama, uslyšíme jeden tón, jaký je tón jedné ruky?“ Cílem zenu je odstranit normální a zdravé myšlení i lidské svědomí – Boží hlas v nás. Celý systém je založen na démonské pýše a lži, která zneužívá porušenou lidskou přirozenost a rozvíjí to negativní v nás – dědičný hřích. S touto hadí silou – hříchem v nás – se duše skrze meditace sjednocuje, a tím se rovněž sjednocuje se lživým systémem světa i s knížetem tohoto světa – ďáblem (J 16,11; 14,30).

Německý jezuita Hugo Lassalle se stal v Japonsku žákem mistra zenu. Koncem 60-tých let začal propagovat zen na Západě. Jím byl ovlivněn švýcarský jezuita N. Brantschen, benediktin W. Jäger i celá řada dalších řeholníků. (Na Slovensku napsal propagační knihu o zenu prof. J. Vrablec.)

V roce 2002 bylo mistru zenu – benediktinskému mnichu W. Jägerovi – zakázáno propagovat zen-buddhismus. Kolik však duší svedl skrze své knihy na bludnou cestu?! Kdo je vrátí zpět?

Buddhismus a křesťanství

Oddělují je nepřekonatelné rozdíly: křesťanství věří v jednoho Boha Stvořitele, který je osobním Bohem. Křesťanství vidí člověka jako bytost, která potřebuje spásu a není schopna sebespasení. Buddhismus naproti tomu nevěří a neuznává Boha jako Stvořitele a ani jako osobního Boha. Dále tvrdí, že člověk může být vlastními silami spasen. Tuto spásu vidí v tzv. nirváně. To vše je však klam.

Jäger tvrdí o Bohu, že prý Bůh se ve stromu zjevuje jako strom“. Toto je nesmysl. Bůh žádným stromem nebyl a není! Dále tvrdí: „Bůh se ve zvířeti zjevuje jako zvíře“. To je další nesmysl. Pohanské modlářství uctívá zvířata jako božstva. Toto však zakazuje první přikázání desatera: „Nezobrazíš si Boha zpodobněním ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi (posvátná zvířata – kráva, býk, had, drak...), nebudeš se ničemu takovému klanět, ani tomu sloužit.“ (Dt 5,7-9) Pohané se neklanějí Bohu, ale démonům.

Jäger dále tvrdí, že Bůh je „symfonií, která zaznívá. Skladatel nestojí mimo a diriguje. On (Bůh) zaznívá jako tato symfonie. On je hudbou a všechny formy jsou pouze noty.“ Takové tvrzení o Bohu je herezí panteizmu, který tvrdí, že všechno je bůh, a rovněž buddhismus hlásá stejné nesmysly.

Veřejnými apostaty, kteří tato tvrzení zastávají, jsou i jezuité Hugo Lassalle, Anthony de Mello, Pierre T. de Chardin, kněz T. Halík a další. Neznají základní abecedu evangelia. Jejich heretickým učením, jsou sváděny tisíce duší do záhuby. Bohužel řehole benediktinů, vedení jezuitů a ani kardinál M. Vlk doposud nekonali pokání a tyto lidi veřejně nevyloučili ze své řehole či diecéze jako apostaty.

Benediktin Jäger dále rozvádí své hereze: „Vykoupení je poznání, že všechno je jedno!“ Takzvané poznání, že vše je jedno, se může zrodit jen v hlavách těch, kdo ztratili zdravý smysl pro rozlišování dobra a zla. Máme rozum k tomu, abychom jím hledali pravdu a správně jím rozlišovali dobro a zlo, pravdu a lež a zároveň moudře vnímali různé roviny a zákony v oblasti hmoty, duševna i duchovna. Dělník bude např. celý měsíc pracovat a místo spravedlivé mzdy dostane poučení: „Tentokrát nedostaneš nic. Všechno je jedno.“ Kdyby pak uhodil zaměstnavatele a ten by v následku toho zemřel, pak také je to jedno? Před soudem by řekl: „Nedopustil jsem se žádného zla. Já jsem skrze koan zažil osvícení, a proto vám říkám: ‚Všechno je jedno!!‘“ Taková filosofie vede k totálnímu rozkladu jedince i společnosti, ke ztrátě zdravého rozumu, k zavedení zákona džungle a pekla na zemi. Jak takové nesmysly může pronášet katolický mnich a kněz?

Co znamená vykoupení pro křesťana? Ježíš nás vysvobodil z hříchu a démonských sil: „Bůh nás vysvobodil z moci tmy a přenesl nás do království svého milovaného syna. V něm máme vykoupení a odpuštění hříchů.“ (Kol 1,13-14) Tedy Bůh nás vysvobodil – vykoupil, a ne falešná cesta zen-buddhistických meditací. V Něm – tedy v Kristu – máme vykoupení a odpuštění hříchů a v nikom a v ničem jiném! Nirvána je démonský podvod. Za falešným osvícením v buddhismu je anděl světla – Lucifer!!! Písmo svaté ho nazývá ďáblem.

Boží slovo nás varuje a toto varování se vztahuje i na zen-buddhismus! „Dejte si pozor, aby vás někdo nesvedl prázdným a klamným filosofováním založeným na lidských bájích.“ (Kol 2,8)

Buddhismus neuznává osobního Boha Stvořitele a odmítá Ježíše jako Vykupitele. Skrze báje o karmě, reinkarnaci a nirváně zbavuje člověka morální zodpovědnosti a dává mu falešnou naději v jiných formách života (zvířat, ptáků, plazů, hmyzu). Po smrti však člověk sklidí buď věčnou odměnu anebo věčný trest. Tam už není žádná možnost k pokání a ke spáse! Lživou bájí je zvláště učení o reinkarnaci, která popírá základní pravdy křesťanství (osobního Boha, Ježíše jako Vykupitele, nesmrtelnou duši, nebe, peklo, hřích).

Alfréd Singer z Würtzburské diecéze komentuje buddhistický pohled benediktina W. Jägera takto: „Zjevení už nemá historické místo, ale odehrává se pak pouze v lidském vědomí, v tzv. (pseudo) mystické zkušenosti jedince ... V této koncepci se také ztrácí rozdíl mezi člověkem a Bohem.“ To je však velká hereze panteizmu, která nerozlišuje mezi stvořitelem a stvořením, mezi Bohem a člověkem!

Odpovědi kardinála J. Ratzingera (nynějšího papeže Benedikt XVI.)

Interview Ignazia Artizzu „Una voce grida...“ (č. 9, březen 1999)

Otázky a odpovědi se týkají magie a okultismu. Protože tato oblast je úzce spojena s duchovní podstatou pohanství, všimněme si několika z nich.

Sv. Pavel veřejně nazývá mága Elymasa na Kypru synem ďáblovým. Tedy můžeme bezpečně tvrdit, že za magií a světem okultismu je vždy přítomen ďábel?

„Ano, řekl bych, že bez ďábla... by nebyl možný tento svět magie a okultismu...“

Je toto odsouzení sv. Pavlem kořenem církevního odsouzení magie a okultismu?

„Ano... Není možno užívat tyto praktiky, které jsou charakteristické pro pohanská náboženství ...“

Jaké je tedy nebezpečí pro ty, kteří se zabývají magií a okultismem?

„... Připusťme, že se osoba dostane do nějaké sekty či magické skupiny. Stane se otrokem ne pouze této skupiny, ale bude i otrokem reality, jaká je za touto skupinou, tedy reality, která je vpravdě ďábelská. A tak jde do čím dále větší sebedestrukce, horší než jsou narkotika.“

Domníváte se, že je zde hluboký svazek mezi šířením východních náboženství a současnou explozí okultismu?

„Bezpochyby je tu hluboký svazek.“

Může existovat „křesťanská jóga“?

„Rizikem je to, že se jóga stane samostatnou metodou ‚spasení‘, ve kterém chybí pravdivé setkání Boha s lidskou osobou. A v tomto případě se už nacházíme v transcendentnu. Pravdou je to, že i v křesťanské modlitbě a rozjímání je postoj těla důležitým a vyjadřuje vnitřní rozpoložení, což se vyjadřuje rovněž v liturgii. V józe však pohyby těla vyjadřují jiný vnitřní obsah.“

Je možno srovnat mantry s křesťanskou modlitbou?

„Mantry jsou modlitbou obracející se ne k Bohu, ale k jiným božstvům, které jsou modlami.“

Urs von Balthasar nazval transcendentální meditaci zradou vztahu ke křesťanské víře. I Vy s tím souhlasíte?

„Ano.“

Duchovno a meditace

Sv. František Xaverský po třídenní diskuzi (dialogu) s buddhistickými mnichy v Japonsku prohlásil, že diskuze je naprosto bezvýsledná, za nimi a za celým tímto lživým systémem jsou totiž démoni.

Podobnou zkušenost měl v současné době pastor ze Soulu v Jižní Koreji: „Japonci, kteří chtěli přijmout Pána Ježíše, byli někým drženi. Když ale sedli do letadla a opustili teritorii Japonska, všichni se v letadle otevřeli Duchu Božímu, přijali Pána Ježíše a mnozí začali už tam hovořit novými jazyky.“ Toto potvrzuje pravdu Písma: „Náš boj je proti silám temna, které vykonávají svou vládu v ovzduší.“ (Ef 6,12)

Misie sv. Františka a jiných misionářů byla krutě potlačena, mnozí byli umučeni.

Podstata křesťanského rozjímání je sjednocování se s Kristem, přijímání nejen Jeho myšlení (Fil 2,5), ale i Jeho Ducha (Ř 8,9). Aby v nás Ježíš mohl žít, je třeba se neustále (srov. 2Kor 4,10n) oddělovat od hříšné přirozenosti – starého člověka v nás (srov. Ř 6,6; Gal 2,20). Buddhismus a pohanské meditace vedou opačným směrem: otvírají duši, aby se stala nástrojem hříchu. Meditující se stává médiem démonů. Tato cesta vede do věčné záhuby. Katoličtí řeholníci, kteří propagují tuto cestu odpadu od Krista, se tak dopouštějí velkých zločinů a měli by být veřejně potrestáni. Bohužel církevní úředníci tyto apostaty chrání a obhajují a naopak nespravedlivě trestají ty, kdo jsou pravověrní. Ty vylučují z řeholí a nejraději by je vyloučili i z církve. S tímto máme osobní zkušenosti.

Buddhistická misie

Bojové umění:

Dnes probíhá nejmasovější misie buddhismu na území bývalého křesťanského světa. Není už jediné město, kde by nebylo propagováno bojové umění, které zdaleka není obyčejným tělocvikem. Je spojeno s buddhistickými meditacemi, které vedou křesťany k apostazi od Krista.

Masová propagace začala asi už před 30 lety skrze systematické promítání filmů propagujících bojové umění. Téměř každý tento film nenápadně ukazoval na kořen mimořádných schopností. Tímto kořenem je meditace, skrze kterou se bojovník napojoval na duchovní energie – démonické bytosti.

Kromě filmů a literatury propagující bojové umění a buddhismus jsou tu exhibice, které rovněž ukazují na duchovno. Šokující byl výstup karatisty s mistrem tai-chi v Ostravě, který aniž by se ho dotkl, pohybem ruky vzal karatistovi tzv. „energii“ a ten padl bezmocně k zemi. I toto je očividným svědectvím, že za bojovým uměním je duchovno – démoni.

Praktiky věštění a magie:

Jde například o věštění skrze tzv. I Ching, dále jsou to čínské horoskopy atd. Bohužel dnes i mnozí křesťané berou tyto horoskopy vážně.

Magické léčitelství:

Akupunktura, akupresura a čínské masáže vycházejí z učení o tzv. pozitivních a negativních energiích, o jinu a jangu, o tzv. meridiánách; to vše je iracionálno a falešné duchovno spojené s meditacemi a tedy s otvíráním se démonům. Vědecky žádné meridiány nikdy zjištěny nebyly. Na otázku proč jednomu akupunktura funguje a jinému ne, odpověděl jistý odborník: „To se musí dělat tak, jak to dělali ‚čínští mistři‘.“ Tedy musí za tím být kontakt s duchovnem – démony.

Orientální masáže jsou rovněž spojeny s tzv. energetickými kanály (čakrami) a s okultní naukou o jinu a jangu. Klient se otvírá nečistým a okultním duchům a mnohdy až později se projeví jejich negativní účinky. Příklad: Jistý odborník na orientální masáže v Bratislavě se po návštěvě evangelizačního semináře odřekl těchto démonů. Následně prožíval velké bolesti. Duchovní boj trval několik dní, v jakých se nacházel mezi životem a smrtí, aniž by lékaři zjistili syndrom nějaké konkrétní nemoci.

I homeopatie, která je dnes nejmasovějším okultním léčivem, má duchovní kořeny v orientální magii.

Kultura:

Bonsai je výzdoba zahrady spojená s tzv. úctou předků; v bonsajích mají údajně žít duchové zemřelých předků. Jinou formou je tzv. zenová zahrada vykládaná kamínky, kde se provádějí meditace (např. účastníci se drží za ruce a mají si předávat nějakou myšlenku).

Ikebana je japonské symbolické vázání květin spojené s orientálním duchovnem.

Čínské umění – čínští draci, symboly démonů na gobelínech, porcelánu, tetování draků a okultní symboliky na tělo, meditační obrazy, figurky Budhy, vonné tyčinky, hudba a tance, tibetské zvonky, hraní na misky spojené s okultním léčením, tibetské bubínky... To vše se dnes stává součástí života neobrácených křesťanů.

Příklad: V České republice, Ostrava – Krnov, jsou provozovány placené kursy pro ženy před porodem, kde se učí mantry a různé tzv. uvolňovací techniky – bubnování, ... jaké mají údajně ulehčit porod a dítě má být uvítáno „novými“ duchovními bytostmi. Jistá zdravotní sestra se vyjádřila, že dnes je to na porodnici v Krnově jako v cirkuse – budoucí matky křičí mantry a bubnují do hrnců a bubínků. Spíše je však možné říci, že je tam jako v blázinci.

Rovněž moderní se stalo užívat místo zvonku (např. v prodejnách) tzv. tibetské zvonky.

Čajovny:

Jsou už téměř v každém městě. Navštěvují je obzvlášť intelektuálové a lidé, kteří inklinují k orientální pseudofilosofii. Atmosféra čajovny má disponovat k otevření se orientálnímu duchovnu. Je zde orientální hudba, výzdoba, orientální literatura, obrazy různých mistrů zenu, ezoterické vůně. Mnohé čaje mají narkotický charakter a způsobují závislost. Užívání čaje je spojeno s určitým okultním obřadem, popřípadě s meditacemi. Čaje mají přiléhavé názvy např. dračí studna...

Neschopnost obrany

Teologové jen uspávají lživými frázemi svědomí církve. Řeholníci místo toho, aby dělali pravdivé misie, tak konají antimisie – otevírají dveře do církve buddhismu (např. xaveriáni v Itálii). Pastýři místo toho, aby bránili stádo, mlčí. Vzorem je Česká republika. Katolický kněz T. Halík zde veřejně prosazuje buddhismus, sám se chlubí, že prožil osvícení skrze koan v buddhistickém klášteře v Japonsku. Kardinál Vlk mu svěřil pastoraci akademické mládeže v celém národě. Tento zbytek budoucí katolické inteligence se tak stane buddhistickým po vzoru svého ideálu T. Halíka.

Kdo v Česku za tento zločin proti Kristu a církvi nese zodpovědnost? Především kardinál Vlk a předseda biskupské konference arcibiskup J. Graubner. Oba jsou fokolaríni.

Všechno je jedno

Buddhistické osvícení, jehož nesmyslným závěrem je, že všechno je jedno, má dnes za cíl měnit lidské myšlení. Jedná se však o ďábelský podvod.

Pokud někdo celým srdcem miluje Boha, tedy duchovně vchází do smrti s Ježíšem (srov. 2Kor 4,10n) a zde hledá a plní Boží vůli, pak je mu skutečně jedno, co si o něm myslí lidé. Je mu jedno, zda ho lidé oslavují, anebo na něj plivají. Ztrácí všechno pro Krista (srov. Mk 8,35). Toto je pravá svoboda Božích dětí (srov. Gal 3,26n).

V duchu buddhismu však tvrdit, že je všechno jedno, tedy dobro a zlo, pravda a lež, je ztrátou rozumu a svědomí. Je to ztrátou věčné Lásky, kterou je Bůh, Stvořitel a Otec všech. Je to i ztrátou věčného života, který je v Kristu Ježíši (srov. 1J 5,10-13).

Peklo je místo pro ty, kdo odmítli Lásku a Pravdu a kdo uvěřili fundamentální lži, že všechno je jedno. Až se jim tam otevřou oči, už bude pozdě. Proto je třeba vědět, že z místa věčných muk je nikdy nevysvobodí žádná karma, žádná reinkarnace, žádná nirvána ani žádná meditace. Z tohoto ohnivého moře se už nikdy, opakujeme nikdy, nedostanou. Zde našli svůj věčný úděl ti, kdo opustili věčnou Lásku a Pravdu, kterou je Bůh – ti, kdo opustili věčný život, který je v Kristu Ježíši. Zde jsou ti, kdo odmítli kříž – znak spásy – a přijali draka a hada – znak věčného zavržení. Tito odmítli Beránka, Ježíše, a přijali démonickou šelmu, která je za buddhismem a jejího falešného proroka – Budhu. Budhu dnes reprezentuje především tibetský dalajláma, který se pokládá za Boha.

Biblický pohled

Podívejme se na buddhismus, který symbolizuje dravá šelma (bojové umění) a drak – ďábel. „Ta šelma, kterou jsem viděl, byla jako levhart... a drak jí dal svou sílu i trůn a velkou moc... a celá země šla za tou šelmou... a bylo jí dáno (dovoleno), aby mluvila pyšně čtyřicet dva měsíce (tj. 3,5 roku) a rouhala se Bohu a Jeho jménu... a bylo jí dáno, aby vedla válku proti svatým a aby nad nimi zvítězila.“ (Zj 13,2-8) Dnes je buddhismus hlavní duchovní silou v novém antikristovském náboženství a systému New Age. „Viděl jsem, jak třetí anděl volal mocným hlasem: ‚Kdo kleká před šelmou a před jejím obrazem, kdo přijímá její cejch na čelo či na ruku, bude mučen ohněm a sírou... a jeho muka neuhasnou na věky věků.‘“ (Zj 14,9-11) „A viděl jsem jakoby jiskřící moře planoucí ohněm a viděl jsem ty, kteří zvítězili nad dravou šelmou a nesklonili se před jejím obrazem a nenechali se označit číslem jejího jména.“ (Zj 15,2) „A viděl jsem dravou šelmu a krále země a jejich vojska... Zaživa byla šelma a její prorok hozeni do ohnivého jezera.“ (Zj 19,19-20) „Tu jsem viděl z nebe sestupovat anděla, který měl v ruce klíč od propasti a velký řetěz. Zmocnil se draka, toho dávného hada, toho ďábla a satana... Spatřil jsem také ty, kteří byli sťati pro svědectví Ježíšovo a slovo Boží, protože nepoklekli před dravou šelmou a nepřijali její znamení na čelo ani na ruku. Nyní povstali a ujali se vlády s Kristem...“ (Zj 20,1-4)

Buddhista vstal z mrtvých, aby hlásal evangelium

V roce 1998 zemřel jeden buddhistický mnich patřící k barmské etnické většině. O několik dní později se konal obřad, při jakém mělo být jeho tělo tradičním způsobem zpopelněno. Tělo už bylo ztuhlé, s očividnými známkami začínajícího rozkladu. Byl nepochybně mrtvý!

Stovky jeho mnišských kolegů a jeho příbuzných se shromáždily, aby se zúčastnily obřadu. Ve chvíli, kdy měla být jeho mrtvola zpopelněna, se mnich náhle posadil a začal křičet. Křičel na zděšené smuteční hosty: „Všechno je lež! Všechno je lež! Říkali jsme lži! Viděl jsem naše praotce, jak hoří, jsou mučeni v hořícím jezeře! Viděl jsem tam Budhu a všechny slavné buddhistické učitele. Všichni byli v ohnivém jezeře!“

Mnich začal naléhat: „Musíte poslouchat křesťany! Křesťané jsou jediní, kteří znají Pravdu!“

Není divu, že tato událost šokovala celou oblast. Více než 300 buddhistických mnichů se stalo křesťany a začali přijímat křesťanské učení. Vzkříšený muž pokračoval v naléhání, aby všichni uvěřili v Ježíše Krista, protože On je jediný pravý Bůh.

Záznam mnichova svědectví byl nahrán na kazety a distribuován mezi obyvatelstvo Myanmaru. Mnich však na sebe velmi brzy obrátil pozornost buddhistické hierarchie a byl vládními úřady zatčen. Od té doby o něm už nikdo neslyšel. S největší pravděpodobností byl zabit a takto umlčen. Poslouchat nahrávku mnichova svědectví se stalo vážným přestupkem a úřady se snaží, aby bylo toto svědectví zahlazeno. (podle zahr. zdrojů: amo@xc.org)

Uvedené svědectví je autentické (historické), ale i kdyby tato událost snad historickou nebyla, každopádně je ontologickou (to je – vyjadřuje podstatu problému); totiž vyjadřuje pravdu o tom, kdo je v pekle. Je tam ten, kdo prožil falešné osvícení a uvěřil lži, že je všechno jedno.

Závěr

Drazí otcové církve, předložili jsme Vám pohled na aktuální problematiku, kterou je buddhismus. Bůh Vám dává spolu s papežem zodpovědnost za katolickou církev. Věčné zavržení miliónů Vám proto nesmí být jedno. Pokud je Vám to však jedno, pak brzy uslyšíte spravedlivý Kristův rozsudek i s věčnými důsledky.

Zdroj internet.
 

 


 

 

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si www stránky zdarma!Webnode