Svědectví-katolické jeptišky

16.12.2009 11:18

 • S v ě d e c t v í j e p t i š k y
  Příběh katolické jeptišky
  Dva roky poté co zveřejnila svoje svědectví na audiokazetě, tak zmizela a dodnes o ní nikdo neví. Tohle svědectví není ojedinělé. Další svědectví je dostupné v angličtině zdarma na internetu: „Awful Disclosures of Maria Monk“.
  Přeloženo z: www.christianhospitality.org/pages_20items/Charlotte.htm (zde k nalezení i audio záznam v mp3 formátu).
  Byla jsem vychovávána ve zbožné římskokatolické rodině. I když jsme doma měli hodně náboženských předmětů, neměli jsme Bibli. Proto jsem nikdy neslyšela o nádherném Božím plánu spasení skrze víru v Pána Ježíše. Nikdo mi nevysvětlil, že stačí, abych ho pozvala do svého srdce a poprosila, aby mi odpustil všechny hříchy, a tak prožila znovuzrození (Zjevení 3,20). Ale znala jsem jenom to, co nás učili v katechismu a v instituci, do níž jsme věrně chodili.
  Měla jsem hlubokou lásku i úctu k Bohu, kterého jsem vlastně osobně neznala, a toužila jsem mu plně vydat svůj život. Podle učení, jež jsem přijala, cestou k tomu bylo stát se jeptiškou a vstoupit do konventu (ženského kláštera). Tuto ideu mi vnucoval kněz v naší farnosti, stejně jako jeptišky, které vyučovaly v naší místní škole.
  Přijala jsem spasení v roce 1946. Od té doby jsem se každý den modlila k Bohu, aby zavál na katolické biskupy, papeže, preláty, kněze, jeptišky i prostý lid. Ti všichni zoufale potřebují Pánův dotek a zachraňující krev Ježíše Krista k obmytí hříchů. Pracují pod hrozným jhem klamu, podvodu, temnoty a náboženských skutků. Nemají ponětí o osvobozující pravdě, která vede k životu v Pánu Ježíši Kristu.
  Když si vzpomenu na své nádherné spasení a osvobození z neuvěřitelného démonického otroctví, dodnes za to ze srdce chválím Boha. Díky Bohu, v mém životě už nejsou katoličtí kněží, zpovědnice, uctívání Panny Marie ani modlitby k ní a ke všem ostatním „svatým“, už tu není oplatkový bůh.
  Díky Bohu! Už tu není očistec. V USA je listopad měsícem očistce a v tomto období kněží nasbírají téměř 22 mi-lionů dolarů za vysluhování mší za mrtvé. Mnozí platili 20 let nebo více pravidelně za tyto mše a kněží jim říkají, že jejich drazí dosud nejsou v nebi. Toto hrozné učení nutí věrné do nekonečna platit a platit, aby jim tak zajistili propuštění z očistce. Je to jedna z nejkrutějších náboženských mystifikací zosnovaných démony. To hrozné otroctví a strach vyvolávaný tímto učením jsou neuvěřitelné.
  Už žádné škapulíře, díky Bohu! Nosí je všichni kněží, biskupové, jeptišky v otevřených nebo uzavřených řádech a všichni preláti. Je to kousek hnědé tkaniny s otvorem uprostřed. Vaše hlava projde dírou a škapulíř vám padá dopředu a dozadu. Nosila jsem jej stále od chvíle, kdy jsem vstoupila do konventu.
  Měla jsem jej na sobě i toho večera, kdy jsem slyšela evangelium a utíkala k nohám Ježíše. Potom jsem běžela domů, svlékla se, škapulíř strhla a spálila ho. Tento relikt otroctví a temnoty jsem už nepotřebovala, neboť jsem věděla, že patřím k Boží rodině.
  Už žádná svěcená voda! Ta měla odehnat všechny zlé duchy a v konventech ji skladovali v sudech. Poté, co budovy konventu navštívili kněží, rozdala matka představená šesti nebo osmi jeptiškám láhve se svěcenou vodou a přikázala jim, aby jí kropily všude, kudy prošli kněží – pro případ, že by s sebou přinesli nějaké zlé duchy.
  36
  Už žádné klanění se tváří k zemi ani bití se před němými modlami! Jen Bůh ví, kolik hodin jsem strávila u nohou těchto model a kolik slz jsem tam prolila, když jsem procházela pohanskou tmou náboženství bez pravdy. Nyní skláním kolena jen a jen před milým Synem Božím, mým Spasitelem Ježíšem Kristem. Jemu buď sláva, čest i chvála – nyní i navěky!

 

 

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode