Jak se liší Bůh Bible/Bůh esoteriky

23.03.2011 19:11

 

Bůh v esoterice

Bůh podle Bible

Bůh není žárlivý.

2. Mojžíšova 34,14 Nebudeš se klanět jinému bohu, protože Hospodin, jehož jméno je Žárlivý, je Bůh žárlivě milující.

Bůh nakonec každému odpustí a přijme ho

Zjevení 20, 15 A kdo nebyl zapsán v knize života, byl uvržen do hořícího jezera.

Bůh nikoho neodsuzuje.

2. Tesalonickým 2, 12 Tak budou odsouzeni všichni, kdo neuvěřili pravdě, ale nalezli zalíbení v nepravosti.

1. Korintským 11, 32 Když nás však soudí Pán, je to k naší nápravě, abychom nebyli odsouzeni spolu se světem.

 

Nakonec odpustí i Satanu.

Zjevení 10, 20 Jejich svůdce ďábel byl uvržen do jezera, kde hoří síra a kde je již dravá šelma i falešný prorok. A budou trýzněni dnem i nocí na věky věků.

 

Bůh se nikdy nerozzlobí a nikdy nikoho nepotrestá.

4. Mojžíšova 14, 18 Hospodin je shovívavý a nesmírně milosrdný, odpouští vinu a přestupek, ale viníka nenechá bez trestu, vinu otců stíhá na synech do třetího i čtvrtého pokolení.‘

Římanům 1, 18 Boží hněv se zjevuje z nebe proti každé bezbožnosti a nepravosti lidí, kteří svou nepravostí potlačují pravdu.

Popíšeme si rozdíly

Esoterici tvrdí-

Budeme-li žít a konat v souladu sami se sebou , a to je to co po nás Bůh chce, tak nás vždy náležitě odmění.Bůh je ryzí  láska a chce po nás abychom se učily milovat sami sebe i ostatní, čistou nezištnou láskou se všemi kladnýma i zápornýma vlastnostmi. Bůh chce abychom naplnily svoje životy radostí, abychom se naučily radovat se z maličkostí, žít teď a tady v přítomností,abychom naplnily smysl našeho života , osud nebo poslání a tvořit.Toto je princip smyslu života člověka.Esoteriku využívá člověk, který vědomě nepotřebuje  podporovat žádnou církev a přece tohoto Boha v sobě cítí a viru v něj uznává.

Je zde jasné popírání hříchu,popření smyslu-účelu života člověka,popření,že člověk věřící v Boha nepotřebuje společenství křesťanů ke společnému sdílení,modlitbám a chválám.Celkově omamná lež a otočení celého evangelia!Uznávání Boha,ale podle sebe-člověka.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Že jsme součást jeho a on nás je blud a lež podle biblických zásad u neobráceného člověka,který nečinil pokání a není znovuzrozen z Ducha Svatého

1. Mojžíšova 1,27  Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Božím...

1. Mojžíšova 5,1  Toto je výčet rodopisu Adamova: V den, kdy Bůh stvořil člověka, učinil jej k podobě Boží.
1. Mojžíšova 5,2  Jako muže a ženu je stvořil, požehnal jim a v den, kdy je stvořil, dal jim jméno Adam (to je Člověk).
Skutky apoštolů 17,26  On stvořil z jednoho člověka všechno lidstvo, aby přebývalo na povrchu země, určil pevná roční údobí i hranice lidských sídel.

Římanům 5,12  Skrze jednoho člověka totiž vešel do světa hřích a skrze hřích smrt; a tak smrt zasáhla všechny, protože všichni zhřešili.

Římanům 3,23  všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy;

Matouš 3,2  „Čiňte pokání, neboť se přiblížilo království nebeské.“

Marek 1,15  „Naplnil se čas a přiblížilo se království Boží.,, Čiňte pokání a věřte evangeliu.“

Matouš 18,11 Vždy Syn člověka přišel spasit, co zahynulo.

Jan 3,16  Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.
Jan 3,36  Kdo věří v Syna, má život věčný. Kdo Syna odmítá, neuzří život, ale hněv Boží na něm zůstává.“
Jan 4,14  Kdo by se však napil vody, kterou mu dám já, nebude žíznit navěky. Voda, kterou mu dám, stane se v něm pramenem, vyvěrajícím k životu věčnému.“
Efezským 2,8   Milostí tedy jste spaseni skrze víru.
Marek 1,17  Ježíš jim řekl: „Pojďte za mnou a učiním z vás rybáře lidí.“
Jan 10-30  Ježíš jim odpověděl: „Řekl jsem vám to, a nevěříte. Skutky, které činím ve jménu Otce, ty o mně vydávají svědectví.
Ale vy nevěříte, protože nejste z mých ovcí.
Moje ovce slyší můj hlas, já je znám, jdou za mnou a já jim dávám věčný život: nezahynou navěky a nikdo je z mé ruky nevyrve.
Můj Otec, který mi je dal, je větší nade všecky, a nikdo je nemůže vyrvat z Otcovy ruky.
Já a Otec jsme jedno.“
 
 

 

«Neurčitá a mlhavá naděje, že je Bůh příliš shovívavý, než aby potrestal bezbožné, se stala smrtelným opiátem pro svědomí milionÚ.

Aiden W. Tozer(1897-1963)

 

 

 

 

 

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba www stránek zdarmaWebnode