Nebezpečné praktiky........??

15.10.2009 15:28

Věštění a okultismus

 

V Dt 18,10-11 je vyjmenováno a zakázáno 9 oblastí okultismu. Každá oblast obsahuje více či méně konkrétních magických a věšteckých praktik.

1)      Iniciace – otevření se – zde to byl konkrétní obřad provedení ohněm (formy iniciace jsou různé v transcendentální meditaci, v reiki, v Silvově metodě, iniciace satanisty, šamana, zednáře…). Bránu do spiritismu otevírají různé filosofie, teosofie, antroposofie, filosofie New Age, guruové, východní meditace, tzv. rozšířené vědomí, drogy, hypnóza...

2)      Věštění (hebrejsky kósem) (200 druhů): z kávy, z karet, pomocí proutku, zjišťování geopatogenních zón, radioestéze (kyvadlo), kineziologie...

3)      Astrologie (mo‘nén): horoskopy, kondiciogramy...

4)      Bílá magie (manaheš): různé druhy alternativní medicíny, léčitelství spojené s magií, léčitelství, tibetské, čínské...

5)      Černá magie (manašeb): satanismus, kult voodoo a s ním spojená hudba, čarodějnictví...

6)      Lidová magie (hóber haber): lidové pověry, porobení, prokletí, odrobení, házení uhlíků, slévání vosku...

7)      Spiritismus jako magie (šóel ob): magnetizérství, transcendentální meditace, homeopatie, akupunktura, akupresura, čínské metody masáže, reiki, Silvova metoda, guruové, channeling, rebirthing, materializace, jevy dvojnictví, levitace, telekineze, telepatie, holotropní dýchání...

8)      Jasnovidectví (jiddóni): paradiagnostika, irisdiagnostika, diagnózy i na dálku...

9)      Spiritismus jako věštění (dóreš el hamatím): parapsychologie, psychotronika, moderní psychologie, Sri Chinmoy, drogy, úcta k matce zemi (Gaia), reinkarnace...

Písmo uzavírá: „Kdo tyto věci činí, dopouští se ohavnosti před Bohem.“ (Dt 18,12)

 

·       KKC 2113: „… Mnoho mučedníků zemřelo, aby se neklanělo ‚Šelmě‘ (srov. Zj 13.14)… Modloslužba popírá, že jediným Bohem je Bůh (Jahve).“

 

Proč jsou hříchy okultismu Bohem pokládány za nejtěžší a v jistém smyslu horší než např. cizoložství či vražda? Protože narušují samu duchovní podstatu člověka tím, že narušují vztah – spojení s Bohem skrze spásnou víru – a tak znemožňují spásu!

Na příkladu kard. Huzara, který se zabývá věštěním pomocí kyvadla, můžeme názorně vidět zhoubné následky okultismu. L. Huzar má narušenou víru v základní pravdy křesťanství.

Zpochybňuje Božství Kristovo.

Zpochybňuje Panenství Bohorodičky.

Propaguje relativismus a synkretismus.

Schvaluje homosexuální svazky a nevidí v nich nic zlého.

Kard. Huzar ve své knize „Besedy s bl. L. Huzarem o postkonfesijním křesťanství“ k otázce okultismu píše:„...kolem nás existují různé energie... Je nám třeba je objevit. “

Odpověď: Kardinál měl povinnost k základním pravdám týkajícím se 1. Božího přikázání zodpovědně přistupovat a jasně je definovat. To v žádné odpovědi nedělá a navíc koná pravý opak. Neřekne jasně, že horoskopy jsou formou věštění a že Písmo svaté horoskopy a astrologii kategoricky zakazuje (viz Dt 18,10). O různých energiích kolem nás dnes mluví především tzv. senzibilové. Jejich teorie jsou však snůškou lží, které křesťanům, pokud je berou vážně, do kořene naruší biblickou a spasitelnou víru. Je povinností pastýře před těmito duchovními silami a teoriemi upřímné věřící varovat. On však působení těchto energií propaguje.

Co ve skutečnosti jsou tyto tzv. energie? Na tuto otázku nám už dávno dalo odpověď Písmo svaté, svatí otcové i celá církevní tradice. Zmíněné „energie“ jsou duchovní bytosti, které jsou zlé. Písmo svaté je nazývá démony. „Náš boj není proti tělu a krvi, ale proti mocnostem, silám (energiím), které vykonávají svou světovládu v ovzduší.“ (Ef 6,12n)

Kardinál nás navádí, abychom tyto neznámé energie dokonce objevovali a samozřejmým důsledkem je – abychom pak s nimi komunikovali. Jenže to už je cesta apostaze – odpadu od živého Boha. Tak dělá těmto energiím reklamu a zároveň ji dělá i věštkyním a senzibilům, kteří se jim otevřeli a s nimi spolupracují. Nakonec sám přiznává, že s nimi skrze kyvadlo rovněž spolupracuje. Dává tak velké pohoršení, protože jde o hřích věštění, jaké je hříchem proti prvnímu přikázání.

Kardinál dále píše: „Jaksi se stalo, že mi v Římě podarovali kyvadlo. Je to instrument, který mi umožňuje dozvědět se, zda jsou určité preparáty dobré pro mé zdraví. Na tom není nic magického. Jde pouze o vlnu, jaká vychyluje kyvadlo v tu či onu stranu.“

Komentář: Katolický katechizmus ve shodě s celou křesťanskou tradicí odsuzuje všechny formy magie a věštění jako hříchy proti prvnímu přikázání (viz KKC 2116). Totiž skrze magii a věštění se člověk obrací, i kdyby nevědomě, na neznámé síly a žádá si od nich pomoc, či službu. Zde nejde o nějaké neznámé fyzikální energie, ale o duchovní bytosti, které Písmo i tradice jednoznačně nazývá démony.

Kyvadlo totiž reaguje na předložené otázky různého druhu, např. zda mohu užívat ten či onen preparát, zda ta či ona osoba na fotografii ještě žije či je mrtvá, atd. Je to zcela jasné věštění, a tedy hřích proti prvnímu přikázání.

Východní kánony: Pravidlo 61 (VI. všeobecného sněmu): „Ti, kdo vyhledávají čarodějníky (lidi zabývající se magií a věštěním) nebo jim podobné, spadají pod pravidlo šestileté epitimie. Ti, kdo v tom setrvají a neobrátí se, přikazujeme úplně vyloučit z církve.“

Didaché počítá magii a věštění mezi cesty vedoucí do smrti (Didaché 1,5).

Hipolyt v apoštolské tradici vylučuje ze křtu mágy, astrology a věštce. (Traditio Apostolica, 41)

Sv. Alfons, zakladatel redemptoristů, potvrzuje, že kyvadlem hýbou démoni.

Jak se osvobodit od okultních pout a otevřít se spasitelné víře skrze vztah ke Kristu?

Krátce shrnuto:

Zříci se alespoň před dvěma svědky, konkrétně jmenovat každou formu okultismu…

Postup: dotyčný si klekne a jeden z přítomných svědků mu položí tyto otázky:

A)    … (jméno), zříkáš se síly temnoty, která na tebe přešla skrze  (např. věštění atd.) i duchovního pozadí, které je za tím?

Tázaný odpoví: Ano.

B)    … (jméno),  přesekáváš mocí Ježíše Krista toto duchovní pouto?

Tázaný odpoví: Ano.

Takto se pokračuje se všemi formami okultismu.

 

V boji proti modlářství ať jsou nám vzorem mučedníci, kteří raději zemřeli, než by hodili jediné kadidlové zrno božstvům (démonům).

 

Stálý synod UHKC

+ Metoděj OSBM

+ Eliáš OSBM

+ Markian OSBM

+ Samuel

Pidhirky 10.1. 2009

 

 

 

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si www stránky zdarma!Webnode