Můžeme srovnávat Bibli Kralickou,dále Roháček s novými překlady?

27.05.2013 17:33

Posuzování a rozlišování překladů staršího data s novějšími překlady Bible,v čem se může lišit? Historie nás zavede až do roku 1881.

Písmo říká  v evangeliu Jana  - J 16,13 Ale když přijde ten Duch pravdy, uvedeť vás ve všelikou pravdu. Nebo nebude mluviti sám od sebe, ale cožkoli uslyší, toť mluviti bude; ano i budoucí věci zvěstovati bude vám.

 

Jsou jen dva druhy biblí ty, které následují zkorumpované a zvrácené alexandrijské texty a / nebo římsko-katolickou doktrínu, a ty, které následují linii uchování přes zbožný a pronásledování křesťanských bratří a dodatek veršů- Nejste přece znovuzrozeni z pomíjivého semene, ale z nepomíjivého, skrze živé a na věky zůstávající Boží slovo.
Vždyť: "Veškeré tělo je jako tráva a všechna lidská sláva jako květ trávy. Tráva uschla a její květ opadal,
ale Pánova řeč zůstává navěky." A to je to slovo, jímž vám bylo vyhlášeno evangelium.1. Petrova, 1.23-25

Kdo má právo manipulovat s Božím slovem?

Osvědčujiť pak každému, kdož by slyšel slova proroctví knihy této, jestliže by kdo přidal k těmto věcem, žeť jemu přidá Bůh ran napsaných v knize této.

19 A jestliže by kdo ujal něco od slov proroctví tohoto, odejmeť Bůh díl jeho z knihy života, a z města svatého, a z těch věcí, kteréž jsou napsány v knize této.
20 Takť praví ten, kterýž svědectví vydává o těchto věcech: Jistěť přijdu brzo. Amen. Přijdiž tedy, Pane Ježíši.
21 Milost Pána našeho Jezukrista se všemi vámi. Amen. Zjevení Janovo 22,18

Zde v odkaze je podrobný přehled- ČESKY

svetlomojmuchodniku.blogspot.sk/2012/10/citate-skutocne-slovo-bozie.html

 

 

 

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode