Kněz má mít rodinu

31.03.2010 15:24

Jak se dívá na CELIBÁT sám Papež a jak je o tom psané v Písmu ?

Co je celibát?

Celibát je dobrovolné rozhodnutí žít svobodně, bez manželství a bez pohlavních styků. Povinnost žít v celibátu se často vyskytuje u kněží, mnichů a řeholníků.

 

Zpráva-české noviny-12.3.2010

Vatikán - Papež Benedikt XVI. dnes znovu zdůraznil posvátný význam celibátu kněží. Učinil tak v době, kdy se o rušení celibátu začalo diskutovat v souvislosti s vlnou skandálů se sexuálním zneužíváním dětí kněžími v několika evropských zemích.

Benedikt podtrhl posvátnou hodnotu celibátu, který je podle jeho slov známkou plného zasvěcení se Bohu a bližním. Papež se vyjadřoval na okraj teologické konference ve Vatikánu.

Diskuse podnítilo vyjádření vídeňského arcibiskupa kardinála Christopha Schönborna, který uvedl, že je třeba se tázat po příčinách pedofilních aktů, a v této souvislosti se zmínil o celibátu. Podstatu celibátu však nezpochybnil.

Již ve čtvrtek kardinál Cláudio Hummes, prefekt vatikánské kongregace pro kněze, zdůraznil, že kněžský celibát je "dar ducha svatého".

 Samotné PÍSMO Svaté-Bible o nutnosti celibátu nikde nehovoří,natož,aby to byl snad dar Ducha Svatého podle kardinála C.Hummese. nebo,aby celibát měl hodnotu až posvátnou.Toto opravdu Bible nikde nezmiňuje.Jsou to pouze představy a mylné domněnky lidí,kteří se na toto neptají toho nejvyššího, tím je Bůh Otec a Syn Ježíš Kristus a Duch Svatý.

Naopak Písmo praví,že kněz má mít rodinu,má jít jiným věřícím příkladem jak se o svou rodinu stará a zodpovědně se také starat o službu,ke které byl povolán v církvi.

Dokazuje to kapitola 1.Timoteova-3-

Diskuse podnítilo vyjádření vídeňského arcibiskupa kardinála Christopha Schönborna, který uvedl, že je třeba se tázat po příčinách pedofilních aktů, a v této souvislosti se zmínil o celibátu. Podstatu celibátu však nezpochybnil.

Již ve čtvrtek kardinál Cláudio Hummes, prefekt vatikánské kongregace pro kněze, zdůraznil, že kněžský celibát je "dar ducha svatého".

1Tim 3:1

1Tim 3:2

1Tim 3:3

1Tim 3:4

1Tim 3:5

1Tim 3:6

1Tim 3:7

1Tim 3:8

1Tim 3:9

1Tim 3:10

1Tim 3:11

1Tim 3:12

1Tim 3:13

1Tim 3:14

1Tim 3:15

1Tim 3:16

 

 

1Tim 3:1  Věrnáť jest tato řeč, žádá-li kdo biskupství žeť výborné práce žádá.
1Tim 3:2  Ale musíť biskup býti bez úhony, jedné manželky muž, bedlivý, středmý, vážný, k hostem přívětivý, způsobný k učení.
1Tim 3:3  Ne pijan vína, ne bitec, ani mrzkého zisku žádostivý, ale mírný, ne svárlivý, ne lakomec,
1Tim 3:4  Kterýž by dům svůj dobře spravoval, a dítky své měl v poddanosti se vší šlechetností.
1Tim 3:5  (Nebo jestliže kdo domu svého spraviti neumí, kterak o církev Páně pečovati bude?)
1Tim 3:6  Ne novák, aby snad nadut jsa, neupadl v potupení ďáblovo.
1Tim 3:7  A musíť také i svědectví dobré míti od těch, kteříž jsou vně, aby neupadl v pohanění a v osidlo ďáblovo.
1Tim 3:8  Takž podobně jáhnové musejí býti poctiví, ne dvojího jazyku, ne mnoho vína pijící, ne žádostiví mrzkého zisku,
1Tim 3:9  Mající tajemství víry v svědomí čistém.
1Tim 3:10  A ti také ať jsou nejprv zkušeni, a tak ať přisluhují, jsouce bez úhony.
1Tim 3:11  Též i manželky jejich musejí býti šlechetné, neutrhavé, středmé, ve všem věrné.
1Tim 3:12  Jáhnové buďtež jedné manželky muži, kteříž by své dítky dobře spravovali i své domy.
1Tim 3:13  Nebo kteříž by dobře přisluhovali, dobrého stupně sobě dobudou, a mnohé doufanlivosti u víře, kteráž jest v Kristu Ježíši.
1Tim 3:14  Totoť píši tobě, maje naději, že brzo přijdu k tobě.
1Tim 3:15  Pakliť prodlím, abys věděl, kterak máš v domu Božím chovati se, jenž jest církev Boha živého, sloup a utvrzení pravdy.
1Tim 3:16  A v pravdě velikéť jest tajemství zbožnosti, že Bůh zjeven jest v těle, ospravedlněn v Duchu, ukázal se andělům, kázán jest pohanům, uvěřeno jemu na světě, vzhůru přijat jest ve slávu.

 

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode