Když Bůh odpouští,tak si můžu vesele hřešit dál.......?

16.09.2010 21:32

                                                    Podívejme se do Bible,co Bůh hovoří o člověku,když zhřeší

V Janovi 8 kapitole máme příběh o ženě známé jako cizoložnici,kterou chtěli za její hříchy lidé ukamenovat.

 Ježíš jí pověděl nakonec JDI A UŽ NEHŘEŠ !

Bůh nám v Písmu nikde neříká,že po vyznání hříchu můžeme činit další hříchy a že je to vlastně jedno,když nám je opět odpustí!!!

Jan 8,34  Ježíš jim odpověděl: „Amen, amen, pravím vám, že každý, kdo hřeší, je otrokem hříchu.

Žalmy 69,6  Ty znáš, Bože, moji pošetilost, čím jsem se kdy provinil, ti není skryto.

Židům 10,26  Jestliže svévolně hřešíme i potom, když jsme už poznali pravdu, nemůžeme počítat s žádnou obětí za hříchy,

1. Jan 3,6  Kdo v Synu zůstává, nehřeší; kdo hřeší, ten ho neviděl ani nepoznal.

1. Jan 3,8  Kdo však se dopouští hříchu, je z ďábla, protože ďábel od počátku hřeší. Proto se zjevil Syn Boží, aby zmařil činy ďáblovy.

1. Timoteovi 5,20  Ty, kteří hřeší, kárej přede všemi, aby se báli i ostatní.

Desatero říká-

Matouš 6,13  A nevydej nás v pokušení, ale vysvoboď nás od zlého.

--------

Když Ježíš viděl učedníky spící řekl:

Marek 14,38  Bděte a modlete se, abyste neupadli do pokušení

 

Lukáš 22,40  Když došel na místo, řekl jim: „Modlete se, abyste neupadli do pokušení.“
 
Lukáš 22,46  Řekl jim: „Jak to, že spíte? Vstaňte a modlete se, abyste neupadli do pokušení.“

 

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode