Jaká je víra bez bůžků,obrazů a soch?

19.08.2010 14:00

                              JAKÁ JE  VÍRA BEZ OBRAZÚ,MODEL A SOCH ?

 

Proč nepotřebuje znovuzrozený křesťan modly ani bůžky,obrazy světců ani obrazy Ježíše Krista?

 

Každý věřící křesťan kristovec má to svědectví v sobě,chodí-li poslušně s Bohem a řídí-li se Slovem Písma-Biblí ,má obecenství a sdílení při modlitbách se svým Hospodinem.

 

Jeremjáš 30,22  Budete mým lidem a vám budu Bohem.“

 

Ezechiel 36,26  A dám vám nové srdce a do nitra vám vložím nového ducha. Odstraním z vašeho těla srdce kamenné a dám vám srdce z masa.

 

1. Korintským 6,19  Či snad nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha svatého, který ve vás přebývá a jejž máte od Boha? Nepatříte sami sobě!

 

2. Korintským 1,22  On nám také vtiskl svou pečeť a do srdce nám dal svého Ducha jako závdavek toho, co nám připravil.

 

Jan 16,7  Říkám vám však pravdu: Prospěje vám, abych odešel. Když neodejdu, Přímluvce k vám nepřijde./To řekl Ježíš,protože měl být s Otcem na nebesích po vzkříšení/  (přímluvce Duch Svatý) Odejdu-li, pošlu ho k vám.

 

Obecenství s Bohem-

 

Přísloví 3,32  Neboť Hospodin má neupřímného v ohavnosti, s přímými však je v důvěrném obecenství.

Jeremjáš 23,18  Kdo však byl v důvěrném obecenství s Hospodinem? Kdo viděl a slyšel jeho slovo? Kdo věnoval pozornost jeho slovu a naslouchal?

 

Jeremjáš 23,22  Kdyby byli v důvěrném obecenství se mnou a hlásali má slova mému lidu, odvrátili by je od jejich zlé cesty a od jejich zlých skutků.

 

Kdo je v obecenství s Ježíšem Kristem,nepotřebuje žádné modly,bůžky a jiné……Sochy jsou neživé,-

 

5. Mojžíšova 4,28  Tam budete sloužit bohům vyrobeným lidskýma rukama, bohům ze dřeva a z kamene, kteří nevidí a neslyší, nejedí a nečichají.

 

....nemůžeme si myslet,že se božstvo podobá něčemu,co bylo vyrobeno ze zlata,stříbra nebo z kamene lidskou zručností a důmyslem. Skutky 17,29

....bohové udělaní lidskýma rukama nejsou žádní bohové.Skutky 19,26

 

 ale Ježíš Kristus vstal z mrtvých a žije, i dnes uzdravuje koná zázraky,je nemálo svědectví jak se Bůh dává poznat a lidé uvěřili,je nemálo svědectví jak je uzdravil.

 

Skutky apoštolů 1,3  jim také po svém umučení mnoha způsoby prokázal, ŽE ŽIJE, po čtyřicet dní se jim dával spatřit a učil je o království Božím.

 

 

 

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode