Darwinistické koreny nacismu

22.12.2010 13:34

Darwinistické koreny nacismu

Jiným odhalujícím bodem byl zpusob nacistického pohledu na svet prevzetím Darwinovy evolucní teorie za svuj intelektuální základ.

Když prosazoval tuto teorii, Charles Darwin tvrdil, že v prírode existuje neustálý zápas o prežití, a že urcité rasy jsou obzvlášte úspešné v boji, zatímco ostatní jsou odsouzeny prohrát a být "eliminovány". Jak lze ocekávat tento názor se brzy stal vedeckou základnou rasismu. James Joll, který strávil dlouhá léta jako profesor mezinárodní historie na Oxfordu, Stanfordu a Harvardské univerzite popisuje toto ideologické spojení mezi darwinismem a rasismem ve své knize Evropa od 1870: Mezinárodní historie, která se stále používá jako kolejní ucebnice:

Charles Darwin, anglický naturalista jehož knihy O puvodu druhu, publikovaná v roce 1859, a Puvod cloveka, která následovala v roce 1871, vyhlásil kontroverzity, které ovlivnily mnoho odvetví evropského myšlení…

Predstavy Darwina, a nekterých z jeho soucasníku jako anglického filosofa Herberta Spencera, ... byly rychle aplikovány na otázky daleko vzdálené vedeckým… Prvek darwinismu, který se jevil nejvhodnejší pro rozvoj spolecnosti, byla víra, že nárust populace presahující prostredky výživy nezbytne vyžaduje neustálý zápas o prežití, v nemž "nejvhodnejší" vyhrává. Odtud bylo snadné pro jisté myslitele dát morální obsah zmínce o nejvhodnejších, tedy, že tedy ty druhy nebo rasy, které prežily k tomu byly morálne predurceny.

Doktrína prírodního výberu mohla proto snadno spojena s jinou myšlenkou rozvinutou francouzským spisovatelem, Countem Joseph-Arthurem Gobineauem, který publikova Esej o nerovnocenosti lidských ras v roce 1853. Gobineau trval na tom, že nejduležitejším faktorem ve vývoji je rasa; a že ti jejichž rasy jsou nadrazené jsou ti, kterí uchovali svou rasovou cistotu nedotcenou. Mezi ne, podle Gobineaua, patrí árijská rasa, která prežila nejlépe… Houston Stewart Chamberlain... prispel k temto myšlenkám a dále stanovil… Hitler sám autora [Chamberlaina] obdivoval dost na to, aby ho navštívil na smrtelné posteli v roce 1927. 3

Hodnocení lidí podle jejich etnického původu a vrozených fyzických vlastností je perverzní praktikou, která dosáhla vrcholu v 19.století. Motivací pro to byla Darwinova teorie evoluce, která pohlížela na lidstvo z naprosto rasistického hlediska. Darwin byl architektem za scénou rasismu 19.století a nacistického barbarství 20.století.
Nahoře: takzvané "rasové měření" prováděné podle kritérií evolucionistů.

Hitlerova oddanost ideám Darwina se objevila v titulu jeho knihy, Mein Kampf.

Ten boj byl samozrejme boj o prežití navržený Darwinem.

Obálka prvního vydání z roku 1925 Hitlerovy knihy Mein Kampf (Můj boj)

Hitlerova a nacistická ideologická oddanost darwinismu byla implementována do jejich politiky po príchodu k moci. Nacistické rasové zásady známé jako "eugeniky," predstavovaly teorii evoluce aplikovanou ve spolecnosti. Eugeniky se vztahují k vypletí nemocných a postižených, a "zdokonalení" lidské rasy zvýšením poctu zdravých jedincu. Podle teorie eugeniky, muže být zdokonalena stejným zpusobem, jako se šlechtí zvírecí rasy. Tato teorie byla navržena bratrancem Charlese Darwina, Francisem Galtonem a jeho synem, Leonardem Darwinem. Prvním, kdo prijal a šíril tuto teorii v Nemecku byl evolucionista a biolog Ernst Haeckel, blízký prítel a podporovatel Darwina. Doporucil, aby handikapovaná miminka byla zabíjena hned po narození, aby se urychlila takzvaná evoluce spolecnosti. Zašel dokonce ješte dále a tvrdil, že leprózní, nemocní rakovinou a mentálne postižení by meli být také nemilosrdne zabiti, nebo jinak budou tito lidé zatežovat spolecnost a zpomalovat proces evoluce.

Haeckel zemrel v roce 1919, ale jeho predstavy byly odkázány nacistum.

Krátce po uchopení moci, Hitler zavedl oficiální program eugeniky.

Jeho slova v Mein Kampf shrnula tuto novou politiku:

Duševní a telesná výchova má velkou duležitost pro stát, jenže selekce lidí je prinejmenším stejne duležitá. Stát má povinnost vyhlásit, že je nevhodné pro geneticky nebo zjevne nezdravé jedince se reprodukovat... Nesmí ukázat žádný soucit nebo cekat na ostatní až pochopí splnení povinnosti…Zabránení rozmnožování fyzicky postiženým a nezdravým jedincum po dobu 600 let ... prinese dosud nedosažitelné zdokonalení lidského zdraví. Budou-li se nejzdravejší príslušníci rasy reprodukovat plánovaným zpusobem, výsledkem bude … rasa bez fyzicky nebo mentálne deformovaného semene, které jsme si s sebou nesli tak dlouho. 4

Biologové, kteří podporovali evoluční teorii patřili mezi Hitlerovy hlavní intelektuální zdroje. Původ jeho myšlenky eugeniky (rasového zdokonalení) spočívá ve Francisi Galtonovi, bratranci Charlese Darwina, a Ernstu Haeckelovi, jednom z nejsilnějších Darwinových podporovatelů v Německu.

Následkem Hitlerovy filosofie nacisté provedli zátah na nemocné, zmrzacené, od narození nevidomé a trpící dedicnými chorobami a odeslali je do zvláštních "sterilizacních stredisek." Pod zákonem vydaným v roce 1933, 350 000 duševne chorých lidí, 30 000 cikánu a stovky barevných detí bylo sterilizováno kastrací, rentgenovým zárením, injekcemi nebo elektrickými šoky do prirození. Jak to vyjádril jeden nacistický dustojník, "Národní socialismus je jednoduše aplikovaná biologie."

Co nacisté považovali za "aplikovanou biologii" byla vlastne darwinova teorie evoluce, jež je sama znásilnením základních zákonu biologie. Od té doby bylo jasne ukázáno, že teorie eugeniky a další tvrzení darwinistu jsou zcela zbavená vedeckých podkladu.

Nakonec, musíme zduraznit, že nacistické pripojení evolucní teorie bylo spojeno s jejich neprátelstvím k náboženství stejne jako s rasistickými zásadami. Jak jsme již videli, nacisté chovali obrovskou nenávist k božským náboženstvím. Zamýšlejíce je nahradit pohanskými vírami, usilovali o uskutecnení protináboženské propagandy a vymývání mozku a uvedomili si, že darwinismus je k tomu nejúcinnejším prostredkem. Daniel Gasmanuv Vedecký puvod národního socialismu to dokazuje: "Hitler zduraznil a vyvolil myšlenku biologické evoluce za nejprednejší zbran proti tradicnímu náboženství…"

Totožné protináboženské a darwinistické ideologie tvorí základ nacistické despotické nelítostnosti.

Mravnost Koránu eliminuje antisemitismus a všechny podoby rasismu

Z toho, co jsme dosud videli, vyplývá záver, který jest:

Antisemitismus je vlastne protináboženská a darwinistická ideologie jejíž koreny sahají k neopohanství. Z toho duvodu je nemyslitelné pro muslima sympatizovat nebo soucítit s touto ideologií. Antisemita je také neprítelem proroku Abraháma, Mojžíše a Davida (pokoj s nimi všemi), požehnaných lidí vybraných Bohem a poslaných na zem jako proroku k lidstvu.

--------------------------------------------------

Sociální darwinismus spojený s rasismem okamžitě vedl k desakralizaci člověka a asimilaci společenské a fyzické existence. Pro takové rasisty byla společnost organismem řízeným stejnými zákony jako živý organismus, lidský rod byl podřízen stejným zákonům jako ostatní druhy zvířat a lidský život nebyl nic jného než neustálý boj o přežití. Podle jejich představ patřil svět těm nejsilnějším, kteří jsou také ti nejlepší. Tady vznikla nová morálka (kterou Vacher de Lapouge nazval "selekcionistickou"), která měla nahradit tradiční morálku křesťanskou.

Šíření myšlenek rasismu, údajně vědeckého charakteru, včetně myšlenky, že Židé jsou lidská skupina, která je prokazatelně podřazená, hrálo hlavní roli v dlouhém procesu podkopávání celé politické kultury založené na racionalismu, individualismu a lidských právech. Tyto myšlenky zvítězily nejen v Německu, ale také v jiných zemích, jako například v Itálii, kde byly v roce 1938 přijaty rasistické zákony, nebo ve Francii, kde byly v roce 1940 po nastolení "vichiovského ražimu" schváleny rasistické zákony velmi podobné Norimberským zákonům.

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode