Co se děje s mrtvými po smrti?

15.10.2009 14:17

Mnoho lidí to vnímá jako příchod do nebe,do místa,kde není žádné utrpení,slzy atd.Dále,že nás naši milovaní zesnulí vidí,nahlíží na nás shora a vidí,jak tady žijeme.Ale mohly by mít klid,v místě jako je zvané nebe,kdyby viděli,že se například trápíme-máme starosti,nemoci apodobně?Určitě ne,takový zesnulý by se pro nás trápil a nedošel by pokoje a klidu.

Nyní se podívejme,co k tomu říká Písmo Svaté v Kazateli-Stejný úděl všech

Kazatel 9,5.-Živí totiž vědí,že zemrou,mrtví nevědí zhola nic a jejich památka je zapomenuta.

                  Jak jejich láska,tak jejich nenávist i jejich horlení dávno zanikly a nikdy se již nebudou podílet na ničem,co se pod sluncem děje.

Kazatel 9,10.-Všechno,co máš vykonat konej podle svých sil,neboť není díla ani myšlenky ani poznání ani moudrosti v říši mrtvých,kam odejdeš.

Kazatel 6,12.-Kdo oznámí člověku,co pod sluncem nastane po něm?

 Zesnulý jsou tedy ve spánku,bezvědomí.Pro zesnulé věřící v Kristu(to znamená,ti co za svého života na zemi uvěřili,byli znovuzrození)si přijde při druhém příchodu Pán Ježíš a nepodlehnou soudu.Ti zesnulý,co neuvěřili,budou souzeni pro své skutky a hříchy.

Skutky apoštolů 26,8 Což se vám zdá neuvěřitelné, že Bůh křísí mrtvé?

1. Korintským 15,52 Naráz, v okamžiku, až se naposled ozve polnice. Až zazní, mrtví budou vzkříšeni k nepomíjitelnosti a my živí proměněni.

 

1. Tesalonickým 4,17 Potom my živí, kteří se toho dočkáme, budeme spolu s nimi uchváceni v oblacích vzhůru vstříc Pánu. A pak už navždy budeme s Pánem.

2. Tesalonickým 2,12 Tak budou odsouzeni všichni, kdo neuvěřili pravdě, ale nalezli zalíbení v nepravosti.

1.Korintským 15,21 A jako vešla do světa smrt skrze člověka,tak i zmrtvýchvstání..

Jan 5,24 Amen, amen, pravím vám, kdo slyší mé slovo a věří tomu, který mě poslal, má život věčný a nepodléhá soudu, ale přešel již ze smrti do života.

 

 

                                                                                                                                 

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si www stránky zdarma!Webnode