Co je modlářství a co se dočteme v Písmu

07.12.2009 01:16

Co říká Bible o modlách a sochách?

2. Mojžíšova 20:4-5 "Nebudete si vytvářet napodobeniny čehokoliv v nebi, na zemi nebo hluboko pod zemí. Nebudete nic takového uctívat ani se před tím ponižovat, vždyť vaše úcta náleží jedině mně, Hospodinu, vašemu Bohu. Jestliže se někdo ode mě odvrátí, zhoubné důsledky jeho odpadnutí ponese ještě čtvrtá generace jeho potomků."

Izajas 42:8 "Já jsem Hospodin. To je mé jméno. Svou slávu nikomu nedám, svou chválu nepostoupím modlám."

Žalm 135:15-18
"Modly pronarodů jsou stříbro a zlato, dílo lidských rukou. Mají ústa, a nemluví, mají oči, a nevidí. Mají uši, a nic nezaslechnou, v jejich ústech není dechu. Jim podobni jsou ti, kdo je zhotovují, každý, kdo v ně doufá."

Zjevení 9:20 "Avšak lidé, kteří přežili tyto katastrofy, se přesto nezměnili a nečinili pokání. Boha nectili, ale dál uctívali svoje zlaté, stříbrné, měděné, kamenné nebo dokonce jen dřevěné modly, slepé, hluché a bezmocné."

3. Mojzisova 19:4
"Neobracejte se k bůžkům a neodlévejte si sochy bohů.
Já jsem Hospodin, váš Bůh."

Jeremjas 7:18 "Synove sbiraji dříví, otcové zapalují oheň a ženy hnětou těsto, dělají obětní koláče pro královnu nebes a přinášejí úlitby jiným bohům, aby me uráželi."

2. Mojžíšova 20,3 Nebudeš mít jiného boha mimo mne.

2. Mojžíšova 20,5 Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, Bůh žárlivě milující. Stíhám vinu otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kteří mě nenávidí,

2. Mojžíšova 23,24 Nebudeš se klanět jejich bohům a nebudeš jim sloužit. Nebudeš se dopouštět toho, co páchají. Úplně je rozmetáš a na kusy roztříštíš jejich posvátné sloupy.

2. Mojžíšova 34,14 Nebudeš se klanět jinému bohu, protože Hospodin, jehož jméno je Žárlivý, je Bůh žárlivě milující.

2. Mojžíšova 34,17 Nebudeš si odlévat sochy bohů.

toplist toplist

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si www stránky zdarma!Webnode